ලිබර්ටි මෘදුකාංගය පිළිබඳව ලේක් හවුස් මාධ්‍යෙව්දීන්ට පහුණුව නවදිල්ලියේදී

12 Oct

නලින් දිල්රුක්ෂ,රීසා රව්ඩින්,කපිල,ඔස්මාන් ජයා,රත්නායක,

Advertisements

One Response to “ලිබර්ටි මෘදුකාංගය පිළිබඳව ලේක් හවුස් මාධ්‍යෙව්දීන්ට පහුණුව නවදිල්ලියේදී”

  1. tothmal October 15, 2011 at 11:34 am #

    වැෙඩි ෙහාදයි පුාෙද්ශිය මාධඨෙවිදින් ට ෙමි පිලිබදව කියා ෙදන්ෙන් නැද්ද

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: