ලේක් හවුස් ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ට ICTA පුහුණුව ලබාදීම මධ්‍යස්ථාන 18ක දී සාර්ථකව

17 Sep

Advertisements

2 Responses to “ලේක් හවුස් ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ට ICTA පුහුණුව ලබාදීම මධ්‍යස්ථාන 18ක දී සාර්ථකව”

  1. Indika October 1, 2011 at 1:55 pm #

    This is excellent work. Thanks ANCL

  2. tothmal October 15, 2011 at 11:30 am #

    great work good luck

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: